استادفرزانه ایلمان محمدبهمن بیگی درگذشت

 از او وبه  اوییم  

 

بخسب محمد؛ 

آرام بگیر ، 

پروازکن  

دریامی میرد.   

 

 

 

محنت هجرانونگ حددن آشوبدور  

                       دردوغمنگ باشوموزدان داشوبدور 

 

گران  درد    ،  بی درمانا    آغلارام  

                            سنینگ ایچون  یانایاناآغلارام  

 

درگذشت دلخراش بنیانگذارآموزش عشایری کشور،ایلخان وپدرفرهنگ وادب ایل قشقایی رادرروز معلم به تمامی هموطنان تسلیت عرض می نماییم.  

 

 

صبربسیاربباید پدر پیرفلک را   

                     تادگر مادرمادر گیتی چوتوفرزندبزاید